Juridische kennisgeving

  1. Eigenaar van de website

Naam: Trade Corporation International, S.A. Unipersonal (hierna Tradecorp International genoemd).

Adres: Parque empresarial Cristalia Edificio ONIC 5, 6ª planta Vía de los poblados, 3 28033 Madrid (Spain).

Identificatienummer bedrijf: A-46715413.

Vennootschappenregister: Volume 18655; Blad M-324710; Pagina 90.

Telefooncontact: +34 913 273 200.

E-mailcontact: benelux@tradecorp.rovensa.com

Tradecorp International is eigenaar van de domeinnaam https://tradecorp.nl/ (“Website”) en stelt hem ter beschikking van gebruikers om productinformatie te verstrekken en gebruikers de mogelijkheid te bieden contact op te nemen om twijfels of vragen te behandelen.

Wanneer de gebruiker naar de Website gaat of er inhoud van gebruikt, bevestigt en aanvaardt hij deze Juridische kennisgeving.

Tradecorp International behoudt zich het recht voor deze Juridische kennisgeving op eender welk moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. De voorwaarden die in deze Juridische kennisgeving worden vermeld en worden afgebeeld wanneer de gebruiker naar deze Website gaat, zijn de voorwaarden die van kracht zijn.

Deze voorwaarden zullen niet individueel opgeslagen worden en zullen op de Website vermeld blijven voor latere raadpleging.

Intellectuele eigendom

Alle inhoud in deze Website en meer bepaald de afbeeldingen, ontwerpen, teksten, figuren logo’s, iconen, software, handelsnamen, handelsmerken, industriële tekeningen of andere symbolen die mogelijk voor industriële of commerciële doeleinden kunnen worden gebruikt, kunnen gepaard gaan met intellectuele eigendomsrechten van Tradecorp International of derden die het gebruik ervan door Tradecorp International op de Website uitdrukkelijk hebben toegestaan.

Er kan onder geen enkele voorwaarde van uitgegaan worden dat een licentie zal toegekend zijn of enige afstand, overdracht, totale of gedeeltelijke toekenning van voornoemde rechten werd gedaan, noch dat er rechten of verwachting van rechten worden gegeven aan gebruikers en, meer specifiek, een of andere wijziging, exploitatie, vertaling, reproductie, verspreiding of openbare communicatie van voornoemde inhoud zal verboden zijn zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tradecorp International of de overeenkomstige eigenaars van de rechten. Handelsmerken, ontwerpen, teksten, figuren, logo’s en afbeeldingen worden momenteel geregistreerd bij de overeenkomstige openbare registers.

In dit verband is het strikt verboden om “framingtechnieken” te gebruiken op basis van de weergave van informatie van websites van derden op de Website met frauduleuze doeleinden.

Aansprakelijkheid

Tradecorp International kan geen garanties bieden over de continuïteit en beschikbaarheid van de Website en kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die de gebruikers oplopen door naar de Website te gaan of door het feit dat hij niet toegankelijk is.

De aanbevelingen en technische informatie die op de Website vermeld worden, zijn enkel bedoeld als informatief en begeleidend. Toepassing van de producten beschreven door Tradecorp International op de Website kan variëren, door heel wat ongekende variabelen en moet geval per geval beoordeeld worden op basis van een analyse van de specifieke omstandigheden. Beslissingen die genomen worden op basis van informatie en aanbevelingen op de Website, zijn uitsluitend voor rekening van de gebruiker.

Verplichtingen

Gebruikers zijn verplicht om de voorwaarden van deze Juridische kennisgeving na te leven en steeds te handelen in overeenstemming met de wet en goede gebruiken, zich te onthouden van een gebruik van de Website op een willekeurige manier die de regelmatige werking ervan zou kunnen verhinderen, aantasten of beschadigen.

De gebruiker verbindt zich er in bijzonder toe om, bij wijze van bijzondere regel die geen enkele vorm van beperking van de voorgaande verplichtingen waar de gebruiker zich in het kader van het gebruik van de Website toe verbindt: (i) geen informatie in te voeren, op te slaan of te verspreiden op of van de Website, die zou kunnen beschouwd worden als lasterlijk, aanstootgevend, obsceen, bedreigend, xenofoob, aansporend tot geweld, discriminerend op basis van geslacht, geloofs- of politieke overtuiging of nationale of ethische achtergrond of die een inbreuk vormt op de huidige geldende voorschriften; (ii) geen software, data, virus, broncode of ander instrument of elektronisch instrument in te voeren, op te slaan of te verspreiden op of van de Website, die geschikt zou kunnen zijn om schade te veroorzaken in de Website of een daarmee verband houdend instrument of netwerk van Tradecorp International; (iii) geen inhoud en informatie, verkregen via de Website te gebruiken, noch advertenties te plaatsen noch commerciële communicatie te verzenden, noch Persoonsgegevens van derden te verzamelen; (iv) de data, software of elektronische instrumenten van Tradecorp International of aangesloten derden niet te vernietigen, wijzigen of voor eigen doeleinden te gebruiken; (v) via de Website geen inhoud in te brengen, op te slaan of te verspreiden, die een inbreuk kan vormen op de intellectuele eigendomsrechten of handelsgeheimen van derden of elke inhoud waarover de gebruiker wettelijk gezien niet het recht heeft om ze naar derden door te sturen.

Toepasselijke wetgeving en rechtsgebied

Het browsen op en het gebruik van de Website die in deze Juridische kennisgeving geregeld worden, vallen onder bevoegdheid van de wetgeving van het Koninkrijk Spanje.

De gebruiker gaat er uitdrukkelijk mee akkoord, tenzij in het geval de gebruiker de voorwaarde van consument respecteert of onder een of ander bijzonder rechtsgebied valt, dat hij onderworpen is aan de Rechtbanken van Madrid in het geval dat de behoefte zich voordoet om eventuele meningsverschillen op te lossen die voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze contractuele voorwaarden.

De gebruiker kan met Tradecorp International contact opnemen via de contactinformatie die wordt vermeld in het gedeelte onder de titel “Eigenaar van de toepassing” of “Contact” van de Website.