Voorwaarden en condities wedstrijd TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, SA UNIPERSONAL (“TRADECORP”)

Artikel 1 – Definities

 1. De volgende definities zijn van toepassing in het kader van deze Standaardvoorwaarden voor Prijsvragen:

– “Wedstrijd”: Wedstrijdactie, zoals beschreven in de onderstaande Algemene Voorwaarden van Promoties.

– “Wedstrijdgebied”: Het gebied waar de actie plaatsvindt (In dit geval Nederland). Deze prijsvraag heeft alleen betrekking op personen die binnen het actiegebied wonen.

– “Wedstrijdperiode”: De periode dat de prijsvraag loopt, zoals bepaald in de Actievoorwaarden.

– “Wedstrijdvoorwaarden”: Deze Actievoorwaarden, en eventuele aanvullende voorwaarden en bepalingen die door TRADECORP voor of tijdens de actie zijn aangekondigd op haar website, Facebook-pagina of bij het verkooppunt. De wedstrijdvoorwaarden zijn van toepassing op door TRADECORP georganiseerde consumentenpromoties

– “Deelnemer”: De persoon die deelneemt aan de wedstrijd en die daartoe gerechtigd is op basis van deze Standaard Wedstrijdvoorwaarden.

– “Voordeel”:  Een Spaanse Recebo Iberische Ham 36 maanden gerijpt 7,5-8 kg (Of van gelijkwaardige kwaliteit) + Hammes + Hamhouder. https://www.jamonescasadomingo.com

Artikel 2 – Wedstrijd

 1. De wedstrijd is alleen van toepassing wanneer u het informatieformulier met alle gevraagde gegevens invult, zich abonneert op de TRADECORP Nieuwsbrief en het juiste antwoord geeft op de wedstrijdvraag. De prijs zal worden verloot onder de juiste antwoorden.

Artikel 3 – Deelname

 1. Iedere natuurlijke persoon of agrarisch verwant bedrijf met een vaste woon- of verblijfplaats in het promotiegebied, die op het moment van deelname ouder is dan 18 jaar, mag aan de actie deelnemen. TRADECORP is gerechtigd om een bewijs te vragen.
 2. De deelnemer moet een bestaand e-mailadres en adres in het actiegebied hebben. Deelnemers die een onvolledig of gefingeerd e-mailadres, adres en/of namen gebruiken, kunnen door TRADECORP van deelname worden uitgesloten.
 3. Medewerkers van TRADECORP zijn uitgesloten van deelname.
 4. In geval van misbruik, fraude, manipulatie, omzeiling of overtreding van de actievoorwaarden is TRADECORP gerechtigd deelnemers of groepen van deelnemers uit te sluiten. TRADECORP is gerechtigd dit te doen op basis van een vermoeden en is niet gehouden de deelnemer hiervan op de hoogte te stellen of bewijs te leveren.
 5. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de actievoorwaarden.
 6. De deelnemer kan uitsluitend aan de actie deelnemen gedurende de actieperiode en uitsluitend op de wijze zoals omschreven in deze actievoorwaarden. Indien de deelnemer zijn inzending te laat, te vroeg, op een andere dan de voorgeschreven wijze of anderszins onvolledig indient, wordt hij zonder nadere aankondiging uitgesloten van deelname.
 7. Aan deelname zijn geen kosten of voorwaarden verbonden, behoudens voor zover in de Actievoorwaarden anders is bepaald.
 8. De deelnemer verklaart en garandeert dat de inzending die hij in het kader van een actie aan TRADECORP ter beschikking stelt, niet onrechtmatig en niet in strijd met de wet is. In het bijzonder verklaart en garandeert de deelnemer uitdrukkelijk dat het inzendmateriaal geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden en niet kwetsend, beledigend, racistisch, aanstootgevend, lasterlijk, discriminerend of anderszins in strijd met de goede smaak of het fatsoen is en niet op enigerlei wijze misleidend of onrechtmatig kan zijn. Indien TRADECORP dit naar haar eigen vrije oordeel passend of noodzakelijk acht vanwege een van de hiervoor genoemde redenen of een andere geldige reden, kan TRADECORP het inzendmateriaal weigeren of verwijderen zonder overleg met of toestemming van de Deelnemer.
 9. Indien een deelnemer in strijd met de actievoorwaarden aan de actie heeft deelgenomen, behoudt TRADECORP zich het recht voor om een nieuwe winnaar aan te wijzen voor het betreffende voordeel en/of de deelnemer uit te sluiten van deze actie of eventuele volgende acties. TRADECORP is niet verplicht te constateren dat het Voordeel ongeldig is geworden.

Artikel 4 – Het Voordeel

 1. Het Voordeel is strikt persoonlijk, niet inwisselbaar voor goederen en/of diensten en niet overdraagbaar.
 2. De levering van het Voordeel begint op het einde van het aanbod, vanaf 1 juni en eindigt voor 30 september 2021. Dit zal gebeuren door een vertegenwoordiger van TRADECORP.

 Artikel 5 – Wedstrijdperiode en Wedstrijdgebied

Promotieaanbieding is geldig van 1 mei tot en met 31 mei 2021 en van 1 juni tot en met 30 juni op het grondgebied van Nederland

Artikel 6 – Uitsluiting van aansprakelijkheid

 1. TRADECORP is op geen enkele wijze aansprakelijk voor kosten en bijkomende uitgaven die een Deelnemer zou moeten maken in verband met de uitbetaling of het gebruik van het voordeel.
 2. Behoudens grove schuld of opzet zijn TRADECORP, haar werknemers, hulppersonen of door haar ingeschakelde derden niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de uitbetaling of het gebruik van het Voordeel of de deelname van de deelnemer aan de actie.
 3. Behoudens grove schuld of opzet zijn TRADECORP, haar werknemers, hulppersonen of door haar ingeschakelde derden niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen van welke aard dan ook in de software, de computer, het netwerk, het internet waardoor de inzending van de deelnemer door TRADECORP te laat, slecht, vertraagd of in het geheel niet werd ontvangen.
 4. TRADECORP geeft geen enkele garantie met betrekking tot de uitgekeerde uitkering en sluit iedere aansprakelijkheid, behoudens grove nalatigheid of opzet, ter zake uit. TRADECORP is niet aansprakelijk voor (i) gebreken aan de Uitkering, (ii) indien de Uitkering later wordt ontvangen dan aangekondigd, (iii) door de verkeerde persoon wordt ontvangen, (iv) of tijdens de verzending verloren is gegaan of is beschadigd, of (v) indien de Uitkering of vervangende Uitkering op ondergeschikte punten afwijkt van de aangeboden Uitkering.
 5. TRADECORP is niet verantwoordelijk of aansprakelijk in geval van fraude door deelnemers.
 6. De deelnemer is uitsluitend aansprakelijk voor de inhoud van de inschrijvingsinformatie die hij in het kader van de actie ter beschikking stelt. TRADECORP kan hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld. De deelnemer vrijwaart TRADECORP tegen iedere aanspraak van derden in verband met de inhoud van het door de deelnemer ingezonden inzendmateriaal.

Artikel 7 – Privacy

De deelnemers verbinden zich ertoe zich te houden aan het algemene wettelijke kader van de wet op de gegevensbescherming in Spanje & de Europese Unie en het bijzondere wettelijke kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), van kracht vanaf 25 mei 2018, waarbij zij specifiek de regulering van deze kwestie accepteren zoals uiteengezet in het Privacy- en Gegevensbeschermingsbeleid dat alle eerdere overeenkomsten met betrekking tot gegevensbescherming vervangt. Dit beleid is te vinden op: https://tradecorp.nl/privacy-policy/

De deelnemers erkennen en aanvaarden de toepasselijke Tradecorp-beleidslijnen en vrijwillig aangegane verbintenissen, zoals onder meer UN Global Compact. Deze zijn te vinden op: http://tradecorp.com.es/en/ in de rubriek “Duurzaamheid”.

Artikel 8 – Klachten

 1. Iedereen met vragen, klachten of opmerkingen kan zich wenden tot de TRADECORP Klantendienst op het adres zoals opgenomen: milene.faqc@tradecorp.rovensa.com

 Artikel 9 – Slotbepalingen

 1. TRADECORP is gerechtigd deze actievoorwaarden zonder opgaaf van redenen te wijzigen of de actie te annuleren, indien de actie in het licht van wettelijke of reglementaire bepalingen of interpretaties daarvan door overheidsinstanties niet of niet ongewijzigd kan worden voortgezet, indien de verdere uitvoering van de actie feitelijk of anderszins onmogelijk of onder dezelfde voorwaarden onmogelijk is geworden of indien de omstandigheden betreffende de actie zodanig zijn gewijzigd dat de verdere voortgang ervan voor TRADECORP onredelijke of onevenredige extra kosten of moeilijkheden met zich meebrengt. De meest recente versie van deze actievoorwaarden kan gedurende de actieperiode worden geraadpleegd op de website https://tradecorp.nl/.
 2. Op deze actievoorwaarden is het recht van het vastgestelde actiegebied van toepassing, in dit geval Nederland.